La pag'oj de Goelano Les pages de Goéland

Enhavo - Sommaire

Kelkaj interes-temoj :
Quelques centres d'intérêts :

1. C'u vi konas Esperanton ? Est-ce que vous connaissez l'Espéranto ?

Esperanto ? La Internacia Lingvo de Ludoviko Lazaro Zamenhof.

Espéranto ? La Langue Internationale de Louis Lazare Zamenhof.

2. Skoltismo. Scoutisme.

Ekde 1977 mi estas skolto kaj skoltestro. Do jen kejkaj informoj.

Depuis 1977 je suis scout et chef scout. Donc voici quelques informations.

3. Instruado-edukado de infanoj. Enseignement-éducation des enfants.

Jen kelkaj pag'oj pri baz-lernejo, infanet- kaj infan-lernejo.

Voici quelques pages concernant l'école primaire, maternelle et élémentaire.

4. Aktualeco reagigas min. Kaj vi ? L'actualité me fait réagir. Et vous ?

Kelkaj el miaj pensoj, kiam mi aùdas informojn pri aktualeco :
dum 1999
dum 2002
dum 2005
dum 2008
dum 2000
dum 2003
dum 2006
dum 2009
dum 2001
dum 2004
dum 2007
dum 2010

Quelques-unes de mes pensées, quand j'entends les informations sur l'actualité :
en 1999
en 2002
en 2005
en 2008
en 2000
en 2003
en 2006
en 2009
en 2001
en 2004
en 2007
en 2010

5. Diversaj strangaj'oj, strangaj diversaj'oj ! Diverses étrangetés, étranges diversités !

 

6. Aliaj informoj. Autres informations.

Tiuj pag'oj estas dumkonstruataj, kaj do ne finitaj nun. Bonvolu pardoni la neperfektaj'ojn kiujn vi renkontas.
Ces pages sont en construction, et donc pas encore finies. Veuillez pardonner les imperfections que vous rencontrez.
Mi estus tre dankema se vi informus min pri tiaj problemetoj, por ke mi korektu ilin.
Je vous serais très reconnaissant si vous m'informez de ces petits problèmes, pour que je les corrige.

C'iuj informoj, kiujn mi skribis sur tiuj pag'oj kiujn vi legas, estas kopieblaj kaj diskonigeblaj, laù 2 kondic'oj : vi devas ne-modifi ilin, kaj vi devas skribi mian nomon (Goelano) subskribe. Dankon.
Toutes les informations, que j'ai écrites sur ces pages que vous lisez, sont copiables et diffusables, à 2 conditions : vous devez ne pas les modifier, et vous devez écrire mon nom (Goelano) en signature. Merci.

Por kontakti min :
Pour me contacter :

goelano@infonie.fr

Kreita dum Majo 1999.
Créé en Mai 1999.

Lasta s'ang'ado : J'aùdo la 2a de Junio 2011.
Dernière mise à jour : Jeudi 2 Juin 2011.
.