La pag'oj de Goelano Les pages de Goéland

 

Konstitucio
por la Eùropa Unio

Constitution
pour l'Union Européenne

 

Antaùa artikolo

Préambule

La eùropa Konstitucio estas fundamenta teksto, en kiu la Eùropa Unio donas difinon de si mem, de valoroj kiuj gvidas g'ian agadon, kaj de g'ia institucia funkciado. C'iuj leg'aj tekstoj de la Eùropa Unio devas akordig'i kun tiu Konstitucio.

La Constitution européenne est un texte fondamental, dans lequel l'Union Européenne donne la définition d'elle-même, des valeurs qui guident son action, et de son fonctionnement institutionnel. Tous les textes de loi de l'Union Européenne doivent être en accord avec cette Constitution.

 

Artikolo 1 : difino de la Eùropa Unio

Article 1 : la définition de l'Union Européenne

La Eùropa Unio difinas sin pri 3 kampoj : geografia, historia kaj politika.

1. Pri la geografia kampo, la Eùropa Unio kunigas landojn kiuj situig'as el la Mediteranea Maro g'is la Artika Oceano, kaj el la Nigra Maro g'is la Atlantika Oceano.

2. Pri la historia kampo, kaj en tiu regiono, la Eùropa Unio kunigas popolojn kiuj, ekde la antikveco kaj la legendo de la junulino Eùropo, se sont cotoyés, alfrontig'is, kaj provis plurajn sistemojn de organizado kaj kooperado.

3. Pri la politika kampo, la Eùropa Unio kunigas homojn de tiu regiono, heredantajn tiun historion, kiuj volas akordig'i kune por organizi sian destinée ; ili enpartigas la Eùropan Union en la internaciajn instancojn por organizi la vivon sur la planedo Tero (kiel la debatoj de la Organizo de la Nacioj Unuig'intaj), kaj eltiras konsekvencojn por la bono de la popoloj de Eùropo.

L'Union Européenne se définit dans 3 domaines : géographique, historique et politique.

1. Sur le plan géographique, l'Union Européenne rassemble des pays qui se situent de la Mer Méditerranée à l'Océan Arctique, et de la Mer Noire à l'Océan Atlantique.

2. Sur le plan historique, et dans cette zone, l'Union Européenne rassemble les peuples qui, depuis l'antiquité et la légende de la jeune femme Europe, se sont côtoyés, confrontés, et ont essayé plusieurs systèmes d'organisation et de coopération.

3. Sur le plan politique, l'Union Européenne rassemble les hommes de cette région, héritiers de cette histoire, qui veulent s'accorder ensemble pour organiser leur destinée ; ils inscrivent l'Union Européenne dans les instances internationales pour l'organisation de la vie sur la planète Terre (comme les débats de l'Organisation des Nations Unies), et en tirent les conséquences pour le bien-être des peuples de l'Europe.

 

Artikolo 2 : valoroj de la Eùropa Unio

Article 2 : les valeurs de l'Union Européenne

La Eùropa Unio estas la garantisto de :
1 - paco, interne de la landlimoj, kaj konstruado de harmoniaj rilatoj kun siaj najbaroj ;
2 - libereco, tut-forma, por c'iuj homoj vivantaj interne kaj eksterne de siaj landlimoj (ekzemple libereco de movado, de esprimo, de komerco aù entreprenado) ;
3 - egaleco, antaù la leg'o por c'iuj homoj ;
4 - solidareco (aù frateco), inter la personoj aù la aroj de personoj, kaj organizas sistemojn de mutualaj sekuroj inter personoj por plibonigi iliajn c'iutagan vivon ;
5 - laikeco (dispartigo inter la Eklezioj kaj la S'tato), kaj do garantisto de konscienca libereco kaj religia libereco ;
6 - demokratio : la aro de la eùropaj popoloj estas suverana kaj organizas sian propran estontecon.

L'Union Européenne est le garant de :
1 - la paix, à l'intérieur de ses frontières, et la construction de relations harmonieuses avec ses voisins ;
2 - la liberté, sous toutes ses formes, pour tous les humains vivant à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières (par exemple la liberté de se déplacer, de s'exprimer, de commercer, ou d'entreprendre) ;
3 - l'égalité, devant la loi pour tous les humains ;
4 - la solidarité (ou fraternité), entre les individus et les groupes d'individus, et met en place les systèmes de secours mutuels entre les individus pour améliorer leur bien-être ;
5 - la laïcité (séparation des Églises et de l'État), et donc le garant de la liberté de conscience et de la liberté religieuse ;
6 - la démocratie : l'ensemble des peuples européens est souverain et organise lui-même sa destinée.

 

Artikolo 3 : funkciado de la Eùropa Unio

Article 3 : le fonctionnement de l'Union Européenne

La Eùropa Unio disponigas pri :
1 - ekzekutiva korpo : registaro, prezidenteco, kaj eùropa administracio ;
2 - leg'dona korpo : parlamento, kiu reprezentas la popolojn de Eùropo kaj faras leg'ojn, kaj konstitucia konsilio, kiu zorgas pri taùgeco de leg'oj laù la konstitucio ;
3 - jug'a korpo : eùropa tribunalo, kaj eùropa polico ;
4 - kvar simbolaj emblemoj : flago, himno, devizo kaj solena tago pri Eùropo ;
5 - lingvo por laboro kaj komunikado, la Internacia Lingvo, kaj eùropa akademio, kiu zorgas pri la uzado de tiu lingvo kaj g'ia evoluado ;
6 - mono, Eùro, kaj eùropa centra banko, kiu zorgas pri rajteco de ekonomiaj inters'ang'oj ;
7 - diplomata korpo kaj armeo eùropa, por certigi la defendon sur la landlimoj de la Unio, kaj partopreni kun la aliancanoj de la Unio la konstruadon de la paco ;
8 - forto de rapida sukurado, por interveni en c'iuj lokoj de homaj katastrofoj, c'u ene de la landlimoj de Unio c'u ekstere.

L'Union Européenne dispose de :
1 - un corps exécutif : un gouvernement, une présidence, et une administration européenne ;
2 - un corps législatif : un parlement, qui représente les peuples de l'Europe et fait les lois, et un conseil constitutionel, qui veille à la constitutionnalité des lois;
3 - un corps judiciaire : un tribunal européen, et une police européenne ;
4 - quatre emblèmes symboliques : un drapeau, un hymne, une devise et une journée de l'Europe ;
5 - une langue de travail et de communication, la Langue Internationale, et une académie européenne, qui veille à l'utilisation de cette langue et à son évolution ;
6 - une monnaie, l'Euro, et une banque centrale européenne, qui veille à l'intégrité des échanges économiques ;
7 - un corps diplomatique et une armée européenne, pour assurer la défense aux frontières de l'Union, et participer avec les alliés de l'Union à la construction de la paix ;
8 - une force de secours rapide, pour intervenir sur tous les théâtres de catastrophes humaines, qu'ils se trouvent à l'intérieur des frontières de l'Union ou à l'extérieur.

 

 

Miaj komentarioj pri tiu teksto

Mes commentaires sur ce texte

La antaùa artikolo klarigas la uzadon de konstitucio : g'i estas kadra teksto, kiu estas la soklo de c'iuj aliaj leg'aj tekstoj aprobataj de la eùropaj instancoj. Neniu leg'o povas kontraùi la spiriton kaj la tekston de tiu konstitucio. G'i estas malfacile modifebla, kaj kio ne estas skribita en g'i, sed estas necesa laù la Konstitucia Konsilio (kaj la j'uristoj), tio estas skribita en Kompletiga Konstitucia Teksto, pli facile modifebla far la parlamento aù la popolo. La revizia proceduro de la Eùropa Konstitucio estas skribita en tiu KKT.
La leg'aro de la s'tatoj aù regionoj de la Eùropa Unio devas akordig'i kun la Konstitucio kaj la KKT, petante sebezonate la avizo de la Konstitucia Konsilio.

La artikolo 1 priskribas la difinon de la Eùropa Unio pri la kampoj geografia, historia kaj politika. Ekzemple, pri la politika kampo, la Unio konsentas kun la Deklaracio Universala pri Homaj Rajtoj aprobita de ONU la 1948.12.10an, kaj subskribas la internaciajn traktojn pri la ekologia vivo de la planedo.

La artikolo 2 inventaras la idealojn, kiujn la eùropaj civitanoj volas vivi inter si.

La artikolo 3 priskribas la necesajn instancojn por la funkciado de la Unio.
- la 3 korpoj (ekzekutiva, leg'dona, jug'a) estas apartaj.
- la leg'dona korpo karakterizas la reprezentecon de la eùropa demokratio ; sed la peticia rajto (dank'al 1 miliono da subskriboj, ekzemple) estas definata en la KKT.
- la formoj kaj la koloroj de la flago, la muziko kaj la kanto de la hymno, la teksto de la devizo kaj la dato de la solena tago estas definata en la KKT.
- la Internacia Lingvo ebligas eviti la tradukajn malprecizigojn, la multajn kaj neutilajn tradukojn, kaj c'efe la eksponencialan kreskigadon de la traduk-kostoj ; plie la Eùropa Unio pruvas tiel ke g'i trudas neniun etnan lingvon kaj respektas c'iujn kulturojn, c'iujn esprimadojn de tiuj kulturoj kaj c'iujn lingvojn ; g'i donas al ili rimedojn kunvivi kaj komuniki inter ili dank'al la Internacia Lingvo.

Le préambule explique à quoi sert une constitution : c'est un texte cadre, qui est le socle de tous les autres textes législatifs adoptés par les instances européennes. Aucune loi ne peut contredire l'esprit et la lettre de cette constitution. Elle est difficilement modifiable, et tout ce qu'elle ne dit pas, mais est jugé nécessaire par le Conseil Constitutionnel (et les juristes), fait partie d'un Texte Constitutionel Complémentaire (TCC), plus facilement modifiable, par le parlement ou par le peuple. La procédure de révision de la Constitution Européenne est inscrite dans ce TCC.
Les législations des états ou des régions de l'Union Européenne doivent aussi être en accord avec la Constitution et le TCC, en demandant si besoin l'avis du Conseil Constitutionnel.

L'article 1 concerne la définition de l'Union Européenne dans les domaines géographique, historique et politique. Par exemple, sur le plan politique, l'Union souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'ONU le 10.12.1948, et adhère aux traités internationaux concernant la survie écologique de la planète.

L'article 2 fait l'inventaire des idéaux que les citoyens européens veulent vivre entre eux.

L'article 3 décrit les instances nécessaires au fonctionnement de l'Union.
- les 3 corps (exécutif, législatif et judiciaire) sont séparés.
- le corps législatif caractérise l'aspect représentatif de la démocratie européenne ; mais le droit de petition (à 1 million de signatures, par exemple) est défini par le TCC.
- les formes et les couleurs du drapeau, la musique et le chant de l'hymne, le texte de la devise et la date de la journée de l'Europe sont définis par le TCC.
- la Langue Internationale permet d'éviter les imprécisions de traduction, les traductions multiples et inutiles, et surtout l'accroissement exponentiel des coûts de traduction ; de plus l'Union Européenne prouve ainsi qu'elle n'impose aucune langue ethnique et respecte toutes les cultures, toutes les expressions de ces cultures et toutes les langues ; elle leur donne les moyens de coexister et de communiquer entre elles grâce à la Langue Internationale.

Teksto skribita la 2005.03.30
metita sur TTT-pag'aro la 2005.03.31
lasta modifo la 2005.12.22

Texte écrit le 30.03.2005
mis sur le ouèbe le 31.03.2005
dernière modification le 22.12.2005

Antaùa pag'o : Aktualeco dum 2005.
Page précédente : Actualité en 2005.
Reveno al Enhavo-pag'o.
Retour à la page Sommaire.